EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Тематични материали

ТЕМА: Гражданско общество и гражданско участие


Активните неправителствени организации в България през 2017 г. (Доклад на Институт "Отворено общество" - София) 

 

Демокрация и гражданско участие 2016 г. (Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г.)

 

Демокрация и гражданско участие 2015 г. (Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2015 г.)

 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2012 г., източник: Български център за нестопанско право, изтегли от тук


Индекс на гражданското общество 2008-2010 България, Гражданска активност без участие - публикация на ИОО - София, изтегли от  тук


Гражданското общество в България: НПО vs. спонтанната гражданска активност, 2012 (само на английски, изтегли от тук)


Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО - публикация на The Civil Society Contact Group, изтегли от тук 


Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения, одобрен от Конференцията на МНПО на заседанието й на 1-ви октомври 2009 г.


Състояние на гражданския сектор в България, Илияна Николова, ФРГИ (на английски език)

 

ТЕМА: Основни права


Харта на основните права на Европейския съюз, изтегли от тук


Годишен доклад на Агенцията на ЕС за основните права за 2011 г. (само на английски, изтегли от тук)


Индикатори за правата на човека на програмно и проектно ниво  - насоки на Датския институт по правата на човека, 2006 г. (само на английски, изтегли от тук)


 

ТЕМА: Антидискриминация и социално включване


Насърчаване на ромското вкючване - брошура на Офиса на Финансовия механизъм (само на английски, изтегли от тук)


Национална стратегия на Република България за интеграция за ромите (2012-2020), изтегли от тук


Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетието на ромското включване в България през 2012 г., изтегли от тук


 

ТЕМА: Престъпления от омраза и реч на омразата

 

Making Hate Crime Visible in the European Union: Acknowledging Victims' Rights - публикация на Агенцията на ЕС за основните права, 2012 г., (само на английски, изтегли от тук)

 

Right-wing Extremism and Hate Crime: Minorities under Pressure in Europe and Beyond - обобщение от Конференция в Осло от 14-15 май 2013 г. (само на английски, изтегли от тук)

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2013 г.

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2014 г.

 

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.


 

ТЕМА: Добро управление 

 

Наръчник за прилагане принципите на добро управление, 9 февруари 2009, Омбудсман на Република България (изтегли от тук)


 

ТЕМА: Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените

 

Равенство между жените и мъжете (обзор), Hélène Calers (изтегли от тук)


Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. (изтегли от тук)


Информационен лист "Джендър мейнстрийминг и приложението му в България" 


Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (изтегли от тук)


Европейски пакт за равенство между половете (2011—2020 г.) (изтегли от тук)


„Насоки за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете в България”  - Проект MAT05/BG/9/3 „Техническа помощ чрез обучение за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните мласти и съдилищата в областта на равнопоставеността на половете” (2006-2007), финансиран от Програма МАТРА на Холандското правителство, бинифициент Министерството на труда и социалната политика на Република България


Методическо ръководство за прилагане на интегрирания подход за равнопоставеност на половете по проект VS/2008/0335 на МТСП, изтегли от тук


Gender Equality in Iceland. Center for Gender Equality Iceland, January 2012 (само на английски, изтегли от тук)


Gender and Power in the Nordic Countries. Nordic Gender Institute, 2011 (само на английски, изтегли от тук)


Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective. Øystein Gullvåg Holter, Helge Svare and Cathrine Egeland, 2009 (само на английски, изтегли от тук)


Gender Mainstreaming Tools: Questions and Checklists to Use across the Programme Management Cycle, Version 1, November 2002, Oxfam (само на английски, изтегли от тук)

 

ТЕМА: Социални иновации

 

Guide to Social Innovation. European Commission, February 2013 (само на английски, изтегли от тук)

 

ТЕМА: Деинституализация и грижа в общността

 

Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността, Ноември 2012 (на български, изтегли от тук)

 


EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC