EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Въпроси и отговори

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Програмата

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: ngoprogramme@osi.bg

 


Търси

Въпрос: Интересуваме се в случай, че ключови експерти изпълняват и дейностите на мениджър и координатор могат ли да получават заплащане за изпълнението и на двата вида дейности (имайки предвид, че експертните функции са в преките разходи, а мениджърските, координаторските - в непреките)? Как се отчитат тези дейности, в случай че се съвместяват? Как тези взаимоотношения се уреждат между експертите и организацията - с един или два договора или по друг начин?
арх. Ал. Вадинска, БНК на ИКОМОС 12/11/2014

Отговор: Няма ограничение координаторът и ръководителят на проекта да изпълняват и преки проектни дейности. Тези взаимоотношения следва обаче да бъдат уредени в един договор на експерта с организацията, като частта от възнаграждението за управление на проекта се включват в непреките, а възнаграждението за експертния труд съответно в преките разходи.


Въпрос: 1. Поозволени ли са разходи за командировки за посещение на партньор в чужбина, с цел обмяна на опит. В т.ч. пътни, дневни, нощувки както за българския, така и за чуждестранния партньор. 2. Необходимо ли е партньор от Румъния и Унгария да подават Декларация минимални помощи на етап кандидатстване с проектно предложение? 3. Моля да ми посочите какви декларации е необходимо да бъдат подписани и прикачени към проектното предложение от кандидатстващата организация и партньор от Румъния при среден проект?
Маруся Цветанова, Международно дружество “Елиас Канети” 12/11/2014

Отговор: 1. Да, описаните от Вас разходи за допустими. Моля, запознайте се с т. 3.5. Допустимост на разходите от Насоките за кандидатстване (стр. 15), както и с Указанията за попълване на бюджет – Приложение IV към Насоките. 2. Не, не е необходимо. Всички документи, които трябва да бъдат попълнени от кандидатите и техните партньори са изброени на стр. 54 от Насоките за кандидатстване. Образци на тези документи са публикувани на интернет страницата на Програмата в рубриката „Как да кандидатствам“, под-рубрика „Насоки за кандидатстване“: http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=16 3. Моля, вижте отговора на втория въпрос. Запознайте се също така с раздела „Допустими партньори“, стр. 13 от Насоките за кандидатстване.


Въпрос: В Изискванията за информация и публичност по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., отнасящи се до изпълняваните проекти организации, налични на страницата на Оператора в меню "Ресурси за НПО" -> Насоки се казва, че планът за визуализация и публичност по проекта следва да включва минимум две информационни дейности като напр. семинар, прес конференция, конференция и т.н. (т. 3 от плана), докато в Наръчника по комуникация и дизайн на английски език, публикуван на същата страница, в Checklist: Project Promoter Requirements се казва, че трябва да се осъществят три информационни дейности, като напр. събитие или пресконференция и т.н. Моля да изясните минималния брой събития в рамките на плана за публичност, които следва да се предвидят в проекта.
Марин Башев 12/11/2014

Отговор: В плана за визуализация и публичност на проекти по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП е необходимо да бъдат предвидени поне две информационни дейности относно напредъка, постиженията и резултатите на проекта като, например, семинар или конференция със заинтересовани страни, пресконференция или събитие за пресата, включително дейност относно откриването и/или приключването на проекта. За повече и по-подробна информация бихте могли да се запознаете с Наръчника за изпълнение на проекти, публикуван на интернет страницата на Програмата в рубриката „Как да кандидатствам“, под-рубрика „Наръчник за изпълнение на проекти“.


Въпрос: Възможно ли е председателят на НПО-то, да се включи в изпълнение на някои от заложените дейности като обучител или експерт?
Росица Попаркова 12/11/2014

Отговор: Да, допустимо е председателят на организацията да се включи в изпълнение на някои от заложените дейности при положение, че има необходимата квалификация. Моля, имайте предвид, че при евентуално одобрение на проекта трябва да уточните кой ще одобрява и приема извършената от председателя дейност (това напр. може да бъде упълномощен от УС негов член), тъй като това ще бъде необходимо при отчитането на проекта.


Въпрос: По отношение на задължителния външен мониторинг, които се изисква за средни проекти в тематична област "Социално включване и овластяване на уязвими групи" имам следните въпроси: 1. Къде в бюджета да предвидим сумата за заплащане? 2. Можем ли да заложим сума за пътувания за организацията, която ще прави мониторинга в План-сметка пътувания?
Нина Мускурова, Регионален съюз на болниците "Стара планина" 12/11/2014

Отговор: 1. В зависимост от формата на възлагане на извършването на външен мониторинг се определя бюджетният раздел: - в случай, че възлагането е предвидено да се извърши от физическо лице на база граждански договор, разходът следва да се планира в бюджетен раздел 1 - Човешки ресурси; - в случай, че възлагането е предвидено да се извърши от външна организация и се отчита с фактура, разходът следва да се планира в бюджетен раздел 6 - Разходи за възлагане на дейности, които не се изпълняват от екипа на проекта. 2. В План-сметка пътувания се отнасят разходи за експерти, които кандидатстващата организация планира да командирова за изпълнение на възложените им задачи. Кандидатът може да планира разходи за командировки на експерт по мониторинг, ангажиран на граждански договор.

|<<  | Стр 1 от 64 |  >  >>|

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC