EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Трети конкурс за набиране на проектни предложения (септември- ноември 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1765

Oрганизация: СНЦ "Движение за хармонично развитие - България"

Партньори:
СНЦ "Паралел - Силистра", България

Име на проект: "Правата НА децата, децата ЗА правата" - Насърчаване спазването на правата на детето чрез прилагане на модел за интерактивни образователни дейности по права на детето в мултиетнически групи,вкл. селски райони

Вид: Малък проект

Сума по договор: 63.41 (EUR)

Описание:

Проектът третира проблема с обучението по права на детето в моноетнически общности (отдалечени села, моноетнически училища), които не предоставят възможност за мултикултурна комуникация и “сегрегират” учениците от различните етноси. В резултат, независимо, че този тип обучение е част от задължителната програма, децата в монокултурна среда не могат да изградят уважение към “другостта” като част от демократичните ценности, а възприемат негативните семейни стереотипи към “различните”. Целева група са 240 ученици от моноетнически (“български” и “ромски”) училища в Русе, Силистра и Алфатар (селски район). Проектът въвлича и родителите, повишава информираността им относно демократичните ценности, като допринася за ограничаване проявите на етническа нетърпимост и нетолерантност. Подходът е успешно приложен от партньора по проект "Различни деца с еднакви права", финансиран по първата покана на Програма за подкрепа на НПО в България. Така реализацията на предложението ще допринесе както за повече толерантност и мултикултурно разбиране, така и за обмен на положителни практики между партньорите.


Резултати:

Проектът е прекратен на 5.11.2015 г. от Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, тъй като партньорът по проекта СНЦ „Паралел Силистра“ отказва да продължи участието си в неговото изпълнение. Преди прекратяване действието на договора, бенефициентът е извършил разход в размер на 138.60 лв. (63.41 евро) за издаване на брошура, с която е започнал да информира заинтересованата общност за целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Операторът одобрява този разход, тъй като са приложени съответни разходооправдателни документи.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC