EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1136

Oрганизация: Фондация "Ромски свят - 21 век"

Партньори:
The Community-Based Natural Resource Management Network, Норвегия

Име на проект: Популяризиране на демократичните ценности чрез ТВ предаване "Малки истории от света на ромите"

Вид: Среден проект

Сума по договор: 38736.26 (EUR)

Описание:

Проектът адресира съществен дефицит в българското общество – липсата на трибуна за медийна изява на най- проблемното малцинство в Европа - ромите. У нас липсва важен инструмент за двупосочна комуникация и въздействие-от страна на ромите върху обществото и обратно. ТВ предаване „Малки истории от света на ромите“ е единственото по рода си, представящо живота на обикновените роми през очите на представители на етническата група. То ще популяризира демократичните ценности, като внушава толерантност към различията, основани на етническа принадлежност и социално-икономическо неравенство. Чрез създаването на многоаспектен публичен образ на ромите в 20 нови „Малки истории от света на ромите“, излъчвани по БНТ и сайт чрез теми, илюстриращи демократичните ценности то ще укрепва културата на равенство в българското общество, променя антиромските настроения и ситуацията на дискриминация на ромите по отношение на достъпа им до най-въздействащата медия; ще стимулира мултикултурния диалог; ще даде алтернативи на словото на омраза и нетърпимост. Целевите групи на проекта са ромската етническа общност и цялото българско общество, а също и младежи на 14-17 г. Проектът ще се реализира в партньорство с The Community-Based Natural Resource Management Network, Норвегия. Партньорската организация ще допринесе главно чрез консултирането на процеса на изготвяне на креативните концепции за предаванията. От Норвежкото общество ще бъде взаимстван опит в популяризирането и прилагането на демократичните ценности за постигането на толерантна социална среда. Установеното сътрудничество ще се развие чрез този проект и ще продължи в следващ културен проект, изготвян за кандидатстване към Министерство на културата в България.


Резултати:

Проектът адресира съществен дефицит в българското общество – липсата на трибуна  за медийна изява на най- проблемното малцинство в Европа - ромите. Липсва важен инструмент за двупосочна комуникация и въздействие-от страна на ромите върху обществото и обратно. ТВ предаване „Малки истории от света на ромите“ (излъчени по БНТ) е единственото по рода си представящо живота на обикновените през очите на представители на етническата група. Проектът успя да създаде многоаспектен публичен образ на ромите благодарение на 20 нови ТВ истории и сайт на „Малки истории от света на ромите“ чрез теми, илюстриращи демократичните ценности. Стимулирайки мултикултурния диалог чрез истории, илюстриращи неговите възможности, се създават предпоставки за ограничаване на расизма и ксенофобията в обществото. Преплитайки ромската проблематика и през образи, които не са представители на българския ромския етнос, а са чужденци-роми, те внушават толерантност и към етнически различия и към социално-икономическо неравенство. Така тези образи укрепват културата на равенство в българското общество и дават алтернативи на словото на омраза и нетърпимост. Като цяло новите серии обогатиха позитивния публичен образ на ромите в България и така въздействат върху антиромските настроения и ситуацията на дискриминация на ромите в страната. За повече информация: http://romaworld21.net и https://www.facebook.com/romaworld21 

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC