EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/986

Oрганизация: Сдружение с нестопанска цел "Диалог"

Партньори:
Община Средец, България

Име на проект: Ти решаваш!

Вид: Малък проект

Сума по договор: 15982.82 (EUR)

Описание:

Младите хора в община Средец не участват в процеса на взимане на решения по проблеми и въпроси, важни за тяхното бъдеще. Ниската гражданска активност на младото поколение в региона се дължи на централизацията на младежките дейности в близкия социално –икономически развит град Бургас и на липсата на младежки структури на местно  ниво. Целта на проекта е овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговаря на потребностите на младото поколение да участват активно във взимането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината. Специфичната цел на проекта „Ти решаваш!“ е насърчаването на развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината. Партньорът, община Средец, е гарант за изпълнението на разработената по проекта Стратегия за младежко включване.  Младежката политика е една от основните цели на  ОПРР 2014-2020, което е залог за устойчивостта на проекта.


Резултати:

Младите хора в община Средец не участват в процеса на взимане на решения по проблемите , важни за тяхното бъдеще. Проектът беше необходим за повишаване на тяхната гражданска активност и създаване на младежки структури на местно ниво. Целта на проекта беше да се създаде Общински младежки съвет/ОМС/ като механизъм за овластяване на младежите. Тя бе  реализирана в пълна степен. ОМС отговори на потребностите на младото поколение , участва активно  във вземането на решения и създаване на политики свързани с развитието на община Средец. Проектът допринесе за активизиране на младежите в училищата и за промяна на техния мироглед.  Чрез провеждането на реален изборен процес (бяха избрани 17 младежки съветници) им беше предоставена възможност да почувстват своята значимост и да открият своето място в обществото. Овластяването  на младите хора  доведе до осъзнаване правото им сами да определят своето бъдеще и да се борят за него. Осъществиха се 3 цикъла обучения на над 300 ученици, които обучения спомогнаха за формиране на нов мироглед сред децата и младежите и трайно приобщаване към демократичните ценности на гражданското общество. Реализира се обмяна на опит с ОМС на община Тунджа и се посети Народното събрание,  където младежите се срещнаха с представители и обсъдиха теми от общ интерес. За повече информация: http://justdecides.blogspot.bg/ и https://www.facebook.com/groups/410514649113179/?fref=ts

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC