EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/1149

Oрганизация: СНЦ "Партньори за Лясковец"

Партньори:
Община Лясковец, България

Име на проект: Училище за толерантност

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4840.56 (EUR)

Описание:

Училището е основополагащата територия за образование на децата, където те придобиват социални умения за комуникация в съвременния свят. В последните години се засилва тревожната тенденция за повишаване на агресията сред децата и учениците, особено спрямо деца с различия. Има разминаване в степента на възприемане на агресивното поведение, като проблемно такова. Децата, често се открояват със своята различност - деца със специални образователни потребности, деца от различни етноси или деца, които имат специфични дефицити в общуването. В училище децата идват със своите семейни модели на отношения и общуване, които понякога се оказват неефективни в среда на интеракция с други деца и възрастни. Самите учители на тези деца споделят, че срещат трудности и се нуждаят от професионална подкрепа при работата си с тях. С реализирането на този проект и последващата му устойчивост се цели да се намали агресията сред децата и учениците в община Лясковец и да се насърчи толерантността като основен елемент на гражданското образование. Децата на възраст 4 – 11 години от община Лясковец, децата от ромски и друг етнически произход, родители и учители на деца с изявено агресивно поведение или проблеми в общуването ще бъдат директни ползватели на резултатите от проекта. А впоследствие - цялата общност на Лясковец и региона. В лицето на Община Лясковец СНЦ «Партньори за Лясковец» има надежден партньор, който ще осигури устойчивостта на проекта и след неговото приключване.


Резултати:

Етническите, социалните, религиозните и междуполовите различия са причина за агресия сред децата. В много от случаите вербалната агресия често преминава границата. Не винаги учителите и възпитателите могат да се справят със ситуацията в училищната среда и за това е необходима външна подкрепа. Липсата на толерантност сред децата беше основния проблем, който този проект целеше да въздейства. Целта на проекта беше изграждане на толерантно поведение сред учащите в предучилищна и училищна възраст и осъзнаване от страна на родителите, че децата им имат проблеми с агресията. Психологът и педагогът, ангажирани в дейностите по проекта, постигнаха добро разбирателство и отлични резултати при работата с подрастващите. При работата с родители, обаче, имаше трудности, които попречиха постигането на по-добри резултати. Много от родителите започнаха активно участие в срещите, но с течение на времето „извиненията“ надделяха и срещите между тях, учителите, психолога и педагога спряха да се реализират. Въздействието на проекта върху децата постигна отлични резултати. Поведението на много от тях претърпя положителна промяна. Толерантността сред децата се повиши, поведението им в училище към техните връстници и учители също. В резултат от проекта беше издадена книжка с рисунки на тема толерантност, които децата изработиха през периода на проекта.

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC