EN | BG   Вход | FAQ
Институт Отворено общество - СофияФондация Работилница за граждански инициативиПрограма за подкрепа на НПО в България
Демокрация, права на човека и добро управление
Втори конкурс за набиране на проектни предложения (януари - март 2014 г.)
Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека

Вх. №: BG05/657

Oрганизация: Народно читалище "Христо Ботев-1926 с.Червен"

Партньори:
Община Асеновград, България

Име на проект: "Създаване на лудотека"

Вид: Микро проект

Сума по договор: 4487.15 (EUR)

Описание:

Идеята за създаване на лудотека е подпомагането на социализацията на деца в риск. Бенефициенти на проекта са 25 деца в неравностойно положение, като 10 от тях са от ромски произход. Бенефициентите по проекта имат следните проблеми: извършвали са противообществени прояви, нямат желание да посещават училище, извършват кражби. Лудотеката не е част от образователната система, но за целите на проекта ще бъде създадена образователна програма, чрез която децата ще се запознаят с междукултурното разбирателство, обучение в дух на толерантност, основните права и задължения като граждани на България и ЕС.Специфична цел на проекта е създаване на възможности за участие в социокултурни мероприятия и прояви, които да спомагат за подобряване на уменията за адаптиране към различна среда, на деца, извършили противообществени прояви. Чрез реализацията на проекта ще се стремим към опознаване и опазване етнокултурната специфика, чрез разширяване на знанията за бита, празничните традиции на етносите в страната. Община Асеновград е партньор по проекта. Създаденото партньорство е необходимо, защото общинската администрация има капацитета за изпълнение на проекта, работила е по множество проекти през последните години, също така разполага с финансов ресурс за 10 процента съфинансиране на проекта. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград, която е орган към Община Асеновград работи с деца, които са извършили престъпления или противообществени прояви и по този начин ще бъде полезна за реализацията на проекта.


Резултати:

Проектът предостави на целевите групи (деца в риск, живееха в маргинална общност) възможност да се запознаят с културните ценности на други култури - ромска, турска и културите на Норвегия,  Исландия и Лихтенщайн по отношение на коледните празнични традиции и обичаи, и народното творчество. Чрез използването на различни методи на комуникация (танци, рисуване, семинари), децата освен гарантираната забава, осмислиха  ползите от разбирателството и взаимомощта, както и опознаха различни празнични традиции. Чрез специфичните теми беше създадена възможност за включване в социокултурни мероприятия, чрез които децата, от една страна запазиха етнокултурната си специфика, а от друга разшириха знанията за бита и традициите. Чрез проекта, НЧ”Христо Ботев” разшири своите възможности за работа с деца в неравностойно положение и с техните родители. За повече информация: www.assenovgrad.com и www.assenovgradnews.bg  

EN | BG

Институт "Отворено общество" - София
ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
факс: (+359 2) 9516348
email: ngoprogramme@osi.bg
web address: www.osi.bg

 

 

  Фондация „Работилница за граждански инициативи“
ул. Енос 7,ет. 6, ап.9, София 1408, България
телефон: (+ 359 2) 9549715
email: wcif@wcif-bg.org
web address: www.wcif-bg.org

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC